10 strokes

sash, belt, obi, zone, region

Kunお.びる, おび
Onタイ

Radicals