8 goresans

nara, apa?

Kunいかん、からなし
Onナ、ナイ、ダイ

Radikal

Kata umum