13 goresans

samar, kabur, gurun, lebar

Onバク

Radikal

Kata umum

  • 砂漠さばく
    gurun
  • 漠然ばくぜん
    samar, kabur, tidak jelas, berkabut, samar